05. Grand Hotel Sofia 13

Обхванати са:

 • 7 климатични и 2 вентилационни инсталации
 • 137 индивидуални стайни конвектора
 • топлинен и студов център
 • данни от топломер на Kamstrup
 • 4 термопомпени машини
 • 10 осветителни етажни табла
 • отдимителна и противопожарна вентилация
 • мониторинг на противопожарни клапи
 • сигнали за пожар по етажи от пожароизвестителната централа
 • сигнали от други системи (спринклерни и дренажни помпи)

със следното оборудване:

 • 9 EXCEL500 контролера на Honeywell
 • 12 EXCEL 5 0 контролера на Honeywell
 • 137 EXCEL 10 FCU контролера на Honeywell за индивидуален стаен контрол
 • 25 XFC и XFL 521..524 LON I/O модула
 • 14 XF 521..524 I/O модула

Операторската станция на обекта е:

 • Компютърна система за сграден мениджмънт Enterprise Buildings Integrator (Honeywell) с 1 операторска станция
 • База-данни от 2 000 информационни точки

Системата има осъществена интеграция към следните чужди системи: интеграция по LON комуникация с топломер на Kamstru

Grand Hotel София